Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
JTR LOGO inverted

Gizlilik Politikası

Jewellery Technology Research (JTR)

1. Amaç

JTR Mücevher Teknolojileri Araştırma Merkezi A.Ş. (“JTR” veya “Şirket”), gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

2. Gerçek Kişilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan kişisel veriler özellikle şunlardır:

myJTR web uygulaması, mağazalarınızın tam konumlarını arayüzde gösterebilmek için lokasyon bilgilerinizi kullanmaktadır.myJTR Uygulaması, Aracınızın kaskosunu, sigortasını, ruhsatını ve diğer belgelerini ekleyebilmeniz için kameraya, fotoğraflarınıza ve belgelerinize erişmektedir.myJTR Uygulaması, kişiselleştirilmiş bir iletişim sağlayabilmek için telefon rehberinize erişmektedir. Kişilerinizi rehberinizden silmiyor ve verilerinizi saklamıyoruz.

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile, kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

Aday müşterilerin sisteme kayıt edilmesi, pazarlama analiz, çerezler, raporlama, CRM, anket, kampanya, reklam, sosyal medya hesapları aracılığıyla erişim, promosyon, tanıtım, bilgilendirme, satış, satış sonrası, pazarlama çalışmalarının yürütülmesi için müşteri ilişkileri yönetimi sisteminin kullanılması, faturaların oluşturulması, gelen çağrıların toplanması ve müşterilere hizmet verilmesi, müşteri bilgi değişikliklerinin bildirilmesi ve takibinin yapılması, müşteri bilgilerinin kaydının ve takibinin yapılması, müşteri görüşme ve tekliflerinin takibinin yapılması, müşteri iletişiminin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması, müşteri satış raporlarının takibinin yapılması, müşteri siparişlerinin kayıt edilmesi ve takibin yapılması, müşteri taleplerinin, tekliflerinin ve şikâyetlerinin kayıt edilmesi, takibi ve sonuçlandırılmasının yapılması, müşteri ziyaretlerinin takibinin yapılması, müşteriden iletişim için izin alınması, müşterilere bilgi mesajlarının gönderilmesi, müşterilere yol yardım hizmeti sağlanması, müşterilerin yeni araçlar hakkında fikirlerinin alınması, insan kaynakları süreçleri, servis randevusu talebinde bulunan müşterilerin takibinin yapılması, test sürüşü talebinde bulunan veya yeni araç almak isteyen müşterilerin takibinin yapılması, satış sonrası ve sigorta hizmetlerin takibinin yapılması, yeni araç almak isteyen, aracını takas ya da kredi ile almak isteyen müşterilerin takibinin yapılması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri amacıyla, özellikle;

Müşteri kayıtlarının oluşturulması, yasal süreçlerin takibinin yapılması, satış ve servis verilerinin toplanıp analizinin yapılması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. 

4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;
 • Analiz ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Pazarlama analiz, CRM, kampanya, reklam, sosyal medya hesapları aracılığıyla erişim, tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, bilgilendirme, satış sonrası hizmetleri, anket çalışmalarının yürütülmesi için müşteri ilişkileri yönetimi sisteminin kullanılması,
 • Gelen çağrıların toplanması ve müşterilere hizmet verilmesi,
 • Müşteri bilgi değişikliklerinin bildiriminin ve takibinin yapılması,
 • Müşteri şikâyetlerinin takibinin yapılması,
 • Müşteri taleplerinin kaydının ve takibinin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ve marka algısının arttırılması, ölçülmesi, iyileştirilmesi, pazar araştırması ve analizleri için müşteri memnuniyeti anket süreçlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Satış sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması amacıyla iş ortaklarına aktarılmaktadır. 
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri amacıyla, JTR Ekipmanları Yetkili Satıcılarına, üretici ortaklara, reklam ve pazarlama faaliyetleri için Piyetra Reklamcılık LTD. ŞTİ’ne, sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğu 3.kişilere ve iş ortaklarına aktarılmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

JTR kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır. 

5.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

 •  KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
 • Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması, 
 • KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

5.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

7. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 
Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi, “JTR MÜCEVHER TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ A.Ş - ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD. NO: 1 Esenler/ İstanbul” adresine, yazılı dilekçe göndermeniz durumunda gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi  2.fıkrasına uygun  bulunması  kaydıyla,  başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.  İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.