Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
JTR LOGO inverted

GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI

1. Genel Bilgi

Ayrıca bir yazılı sözleşme ile özel hüküm ve koşullar belirlenmediği sürece, JTR tarafından Ürünler’e ilişkin Raporlar, Ürünler üzerindeki yazılar ve Ürünler’e ait makbuzlar dahil olmak üzere sağlanan tüm Hizmetlere işbu Genel Hüküm ve Koşullar uygulanır.

Müşterinin veya diğer sözleşme taraflarının JTR’nin Genel Hükümleri ve Şartları ile çelişen genel hüküm ve şartları JTR açısından hüküm ifade etmeyecektir. Müşteri ya da diğer sözleşme taraflarının genel hüküm ve şartları JTR’ye iletmiş olmaları ve/veya bu genel hüküm ve şartlarda çelişen şartların kabul edilmeyeceğinin beyan edilmesi JTR açısından hüküm doğurmayacaktır.

Bu Genel Hüküm ve Koşullardan farklı olan şartlar yalnızca, JTR'yi temsil etmeye yetkili bir kişi tarafından yazılı olarak kabul edilmeleri ve bu değişikliklerin özellikle ayrı bir sözleşme içeriğine işlenmeleri durumunda geçerli olacaktır. JTR'nin cevap vermemesi veya itirazda bulunmamasından ötürü değiştirilen hükmün JTR tarafından kabul edildiği anlamına gelmez.

2. Tanımlar

İçerik aksini belirtmedikçe, aşağıdaki terimler bu Genel Hüküm ve Koşullarda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

"Ürün(ler)", Müşteri tarafından veya onun adına JTR'ye teslim edilen mücevherler, renkli taşlar ve/veya laboratuvarda üretilen elmaslar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere elmas, değerli taş malzeme veya diğer herhangi bir Ürün anlamına gelir.

"Müşteri", JTR tarafından verilen Hizmetler’den faydalanacak, Müşteriye verilen Makbuzlar üzerinde adı yazacak tüzel veya gerçek kişi anlamına gelir.

“Çalışan”, JTR tarafından istihdam edilen (veya mutabık kalınan taşeronlar, acenteler ve …) herhangi bir kişi anlamına gelir.

“Mücbir Sebep”, JTR tarafından sunulan Sözleşmenin ifasının tamamen veya kısmen, geçici veya başka bir şekilde JTR'nin kontrolü dışındaki gelişen koşullar nedeniyle engellendiği bir durum anlamına gelir, bu durum Sözleşme sırasında önceden öngörülebilir olsa dahi geçerliliğini korur; ayrıca Müşteri ile JTR arasında herhangi bir ek anlaşma, doğal afet, resmi veya askeri kuruluşların kanunu veya kararı, karantina, sokağa çıkma yasağı, yerinde sığınak ve benzeri, yangın, kaza, sel, deprem, savaş, grev, tam kapanma, salgın veya pandemi (COVID-19 virüsü dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), isyan, ayaklanma veya JTR'nin makul kontrolü dışındaki herhangi bir neden Mücbir sebeplere dahil ancak bunlarla sınırlı değildir.

"JTR", İmza Sayfasında belirtilen anlamında kullanılır.

"Lazer Yazım", JTR tarafından bir Ürün üzerine yapılan herhangi bir lazer yazımı anlamına gelir.

"Fikri Mülkiyet Hakları", tüm patentler, buluş hakları, faydalı modeller, telif hakkı ve ilgili haklar, ticari markalar, hizmet markaları, ticaret, işletme ve alan adları, ticari takdim şekli hakları, haksız rekabet hakları, tasarım hakları, bilgisayar yazılımı hakları, veri tabanı hakkı, topografya hakları, manevi haklar, gizli bilgilere ilişkin haklar (know-how ve ticari sırlar dahil) ve her durumda tescilli veya tescilsiz diğer fikri mülkiyet hakları ve bu hakların tüm başvuruları ve yenilenmesi veya uzatılması ve dünyanın herhangi bir yerindeki tüm benzer veya eşdeğer haklar veya koruma biçimleri dahil dava açma hakları anlamına gelir.

"Taraflar", toplu olarak Müşteri ve JTR anlamına gelir ve "Taraf", içeriğin gerektirebileceği gibi, bunlardan biri anlamına gelir.

"Makbuz", bir Ürün ile ilgili olarak Müşteriye JTR tarafından verilen her türlü Makbuz anlamına gelir.

"Rapor", herhangi bir Rapor ve tüm derecelendirme Raporları, tanımlama Raporları, denetim Raporları, değerlendirme Raporları veya JTR tarafından yayınlanan ve bir Ürünü açıklayan ve bu tür bir Rapora ilişkin her türlü doğrulama, güncelleme veya eki açıklayan herhangi başka bir Rapor veya ara rapor anlamına gelir.

"Hizmetler", derecelendirme, test etme, inceleme, lazerle yazma, fotoğraflama, ve/veya Raporlama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere JTR tarafından sağlanan tüm Hizmetler anlamına gelir.

3. Makbuz

3.1 Ürünün şahsen, veya taşıyıcı yoluyla JTR'ye teslim edilmesinin ardından Müşteri, bir Makbuz veya Makbuz numarası alacaktır. Ürünlerin Müşteri tarafından teslim alınması esnasında, orijinal Makbuz Müşteri tarafından JTR'ye teslim edilmeli veya Makbuz numarası Müşteri tarafından JTR'ye iletilmelidir. JTR, Ürünün Müşteriye iadesi ile bağlantılı olarak başka makul güvenlik önlemleri alma hakkını saklı tutar.

3.2 Müşteri, Makbuz veya Makbuz numarasını kabul ederek, işbu Müşteri Sözleşmesinin şartlarına ve JTR'nin Genel Hüküm ve Koşullar uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.3 Orijinal Makbuzun ve/veya Makbuz numarasının Müşteriye teslim edilmesi, ancak herhangi bir sebepten dolayı orijinal Makbuzun ve Makbuz numarasının Müşteri tarafından kaybedilmesi durumunda, JTR, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Müşteri, orijinal Makbuz veya Makbuz numarasını bulana kadar Ürünü kendi uhdesinde saklama veya Müşterinin JTR'yi sorumluluktan ari tutan özel bir form imzalaması şartıyla Ürünü Müşteriye geri verme seçimlik haklarına sahiptir.

4. Ürünün Taşınması ve Bir Ürünün JTR'nin Elindeyken Kaybolması

4.1 Müşteri tarafından JTR'ye teslim edilen Ürünlerle ilgili tüm riskler, JTR'ye nakli sırasında (taşeronlara ve/veya taşeronlardan nakil dahil), Müşterinin sorumluluğundadır. Ürünler, Müşteri tarafından tam değeriyle sigortalanmalıdır. Müşterinin JTR'den Ürünleri herhangi bir nakliye aracıyla iade etmesini talep etmesi durumunda, yine Ürünlerin Müşteri tarafından tam değeriyle sigortalanması gerekmektedir.

4.2 JTR, bir Ürünün, JTR'deyken kaybolmasına karşı, ilgili Hizmet için JTR'nin hak kazandığı ücretin en fazla on (10) katına kadar sigortalayacaktır.

4.3 Müşteri, JTR'nin elindeyken gelişen herhangi bir Ürün kaybından ötürü JTR'nin ve Çalışanlarının sorumluluğunun aşağıdaki tutarlardan en yüksek olanı ile sınırlı olacağını kabul eder: (i) ilgili Ürünün kaybı için JTR'nin sigortası tarafından fiilen ödenen miktar veya (ii) JTR'nin ilgili Hizmet için almaya hak kazandığı ücretin on (10) katı.

5. Ürün İadesi

5.1 Müşteri, JTR'nin Müşteri tarafından JTR'ye sevk edilen / teslim edilen tüm Ürünlerin, Müşteri tarafından kullanılan aynı taşıyıcıyı kullanarak iade edebileceğini kabul eder.

5.2 Müşteri, JTR'nin herhangi bir Ürünü Müşteri tarafından atanan (sözlü veya yazılı olarak)  herhangi bir kişiye ya da Müşterinin resmi yetkili temsilcisine orijinal Makbuz karşılığında teslim etme yetkisi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.3 JTR tarafından Müşteri’ye bildirilen teslim tarihi yaklaşık olup bağlayıcı değildir. Kararlaştırılan teslimat tarihinin aşılacak olması durumunda JTR Müşteriyi bilgilendirecektir.

5.4 JTR, kendi takdirine bağlı olarak, belirli Ürünler için Hizmet vermeyi reddedebilir. Böyle bir durumda JTR, yürürlükteki yasalarca yasaklamadığı sürece Ürünleri Müşteriye iade edecektir.

6. Ürünlerin Fotoğrafları

Müşteri, JTR'nin Ürünlerin fotoğraflarını çekme veya kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder. JTR, Ürünlerden çektiği fotoğraflardaki tüm Fikri Mülkiyet Haklarının tek ve münhasır sahibi olacaktır.

7. JTR Raporları

Bu Müşteri Sözleşmesi kapsamında verilen Raporlar, dijital ve/veya fiziksel biçimde teslim edilir. Raporlar bir bütün olarak kullanılmalı ve yorumlanmalıdır ve Fikri Mülkiyet Hakları ile korunmaktadır, bu nedenle Raporların Müşteri tarafından kullanımı Genel Hüküm ve Koşullar Bölüm 11'in hükümlerine tabidir.

8. Fiyatlar ve Koşullar

8.1 JTR'nin tüm fiyatları, aksi belirtilmedikçe, geçerli yerel vergileri ve diğer dolaylı vergileri içermez. JTR'nin fiyatlandırma bilgileri istek üzerine sağlanır. Fiyatlar, JTR tarafından serbestçe belirlenir ve Ürünün değerlerine bağlı değildir.

8.2 JTR, Müşterinin Ürünü JTR'ye teslim ettiği ülkede Müşteriye bir fatura kesecektir. JTR'nin fiyatları, yerel para biriminde veya her iki Tarafça kararlaştırılan para biriminde verilir; bu durumda faturanın düzenlendiği tarihteki döviz kuru kullanılarak ilgili para birimine dönüştürülür. Faturalar, belirtilen para birimiyle ödenmelidir. Müşteri her türlü döviz kuru riskini üstlenir.

8.3 Bir Hizmetin fiyatına ilişkin herhangi bir fiyat teklifi tahmini olup ve yasal olarak uygulanabilir olduğu takdirde, teklifin verildiği tarihte geçerli olan döviz kuruna dayalı olabilir. Bu durumda Müşteri tarafından Hizmetler için ödenecek fiyat, Hizmetlerin JTR tarafından tamamlanmasından sonra ve faturanın düzenlendiği tarihte geçerli döviz kuru uygulandıktan sonra belirlenen gerçek fiyat olacaktır.

9. Ödeme Yöntemi ve Şartları

9.1 Faturada aksi belirtilmedikçe JTR'nin faturalarının tamamı teslimattan önce veya teslimat esnasında ödenmelidir. Her durumda, faturalanan tutar, herhangi bir bankacılık masrafı veya diğer masraflar düşülmeden en geç vade tarihine kadar JTR'nin hesabına yatırılmalıdır.

9.2 Ödeme, banka havalesi veya başka bir genel kabul görmüş ödeme yöntemi ile yapılmalıdır, JTR çek ve faturaları reddetme hakkını saklı tutar. Senet veya diğer pazarlanabilir araçların bozdurulması ve/veya kabul edilmesi, tadil teşkil etmez ve bu Genel Hüküm ve Koşullardan bir sapma olduğu anlamına gelmez.

9.3 Ödeme koşullarıyla ilgili olarak ne kararlaştırılmış olursa olsun, JTR teslimattan önce Müşteriden uygun bir teminat talep etme hakkına sahiptir. Bu teminatın JTR'nin öngördüğü süre içinde (tamamen JTR'nin takdirine bağlı olarak belirlenen) sağlanmaması veya tatmin edici şekilde sağlanmaması durumunda, JTR yükümlülüklerinin ifasını (teslimat dahil) askıya alma veya iptal etme hakkına sahip olacaktır. JTR, bu askıya alma veya iptal nedeniyle Müşteri'nin doğabilecek hiçbir zararından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

9.4 Faturada belirtilen ödeme süresi içinde ödeme yapılmaması veya faturada bu ödeme süresinin belirtilmemesi durumunda, fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde Müşteri, JTR'nin herhangi bir temerrüt bildirimi olmaksızın temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda Müşteri, temerrüt tarihinden itibaren JTR'ye yıllık %30 sözleşmesel faiz veya yasal olarak ticari alacaklara uygulanacak en yüksek faiz oranı, hangisi daha yüksekse faiz ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Faiz günlük olarak işletilecek olup, yıl 365 gün kabul edilecektir. Müşteri, faiz oranın fahiş olmadığını ve karşılıklı mutabakat ile belirlendiğini beyan ve kabul eder.

9.5 Son ödeme tarihine kadar ödeme yapılmazsa, JTR önceden haber vermeksizin mevcut tüm Hizmetleri askıya alma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca Müşteri, faizleri de dahil olmak üzere tüm ödenmemiş faturaları JTR tarafından tamamen tahsil edilene kadar JTR'nin elindeki Müşteri’ye ait tüm Ürünler üzerinde hapis hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

9.6 Müşteri, vade tarihine kadar bir faturayı ödememişse, Müşteri'nin borçlu olduğu ve henüz vadesi gelmemiş olan diğer tutarlar, yasal olarak ve önceden herhangi bir temerrüt bildirimi olmaksızın muaccel ve ödenebilir hale gelir.

9.7 Müşteri, JTR'den alacağı olması durumunda bu alacağı JTR’nin yazılı onayı olmadan mahsup etme hakkına sahip değildir.

10. Şikayetler – Sorumluluk – Garanti

10.1 Ürün(ler)e İlişkin Şikayetler

Ürünlerin JTR tarafından iade edilmesinin ardından Müşteri, Ürünleri gecikmeksizin incelemekle yükümlüdür. Müşterinin, JTR'ye gönderilen Ürün (durumu) ile JTR tarafından iade edilen Ürün (durumu) arasında herhangi bir farklılık olduğunu iddia etmesi durumunda, Müşteri, JTR'ye teslim tarihinden itibaren üç (3) iş günü içinde yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre içerisinde yapılmayan talepler JTR tarafından kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.

Ürünle ilgili herhangi bir şikâyette bulunmak, Ürünün iadesi için ödeme yükümlülüğünün askıya alınmasına yol açmaz veya Müşteri’ye herhangi bir tazminat veya ilgili faturayı mahsup etme hakkı vermez.

10.2 Hizmetlere İlişkin Sorumluluk

Müşteri, JTR'nin, Raporları da dahil olmak üzere Hizmetlerini, atıfta bulunulan Ürünlerin mevcut ve potansiyel değerine kıyasla küçük bir ücret karşılığında sunacağını bilir ve kabul eder.

Yukarıda belirtilenler ışığında, bu Hüküm ve Koşulların diğer hükümlerine veya diğer herhangi bir sözleşme belgesine halel getirmeksizin ve yasaların izin verdiği ölçüde, JTR'nin haksız fiil (ihmal ve ağır ihmal dahil), sözleşme veya başka bir şekilde sorumluluğu, niteliği ne ve neden olursa olsun herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarar için (özel, sonuç olarak ortaya çıkan,  cezai, gelir kaybı, kar kaybı veya zaman kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) - dolandırıcılık ve JTR tarafından ağır ihmal durumu hariç - aşağıdaki tutarlardan en yükseği ile sınırlandırılacaktır: (i) ilgili zararlar için JTR'nin sigortası tarafından fiilen ödenen miktar veya (ii) JTR'nin bu olayla bağlantılı olarak almaya hak kazandığı ücretin on (10) katı.

Ayrıca, JTR Çalışanları tarafından mesleki faaliyetleri kapsamında işlenen kasıtlı veya ağır ihmal durumunda, JTR'nin haksız fiilden, sözleşmeden veya başka bir şekilde niteliği ne ve nasıl olursa olsun (özel, sonuç olarak ortaya çıkan,  cezai, gelir kaybı, kar kaybı veya zaman kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumluluğu aşağıdaki tutarlardan en yüksek olanı ile sınırlandırılacaktır: (i) ilgili ürüne ilişiki JTR'ye zararlar için sigortası tarafından fiilen ödenen miktar  veya (ii) JTR'nin ilgili Ürün ile ilgili olarak sunduğu Hizmetler ile bağlantılı olarak JTR'nin almaya hak kazandığı ücretin on (10) katı.

JTR'nin yükümlülüklerini yerine getirirken üçüncü şahısların iş birliğine, hizmetlerine ve teslimatlarına dayandığı ölçüde, ağır ihmalleri veya kasıtlı suistimalleri de dahil olmak üzere, kusurlarından kaynaklanan hiçbir zarar ve kayıptan JTR sorumlu olmayacaktır.

Müşteri, JTR tarafından Müşteriye verilen Hizmetlere ilişkin üçüncü şahıs taleplerine karşı JTR'yi sorumlulukta ari tutacaktır.

10.3 Hizmetlerin doğası ve niteliği

Bu hüküm ve koşulların hükümlerini gözden geçirmek ve kabul etmek amacıyla, Müşterinin XXXXXXX’de bulunan JTR'nin Uygulama Esasları’na tam olarak incelemesi ve anlaması istenmektedir. Bu Kurallar dahilinde, Uluslararası Elmas Konseyi’nin Kural Kitabı (IDC Kural Kitabı), HRD Standartları ve CIBJO Elmas Kitabı'na sıkı sıkıya bağlı kalarak üstlenilen elmas derecelendirme hizmetlerini sağlama taahhüdü belirtilmektedir. JTR, Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) gerektirdiği denetim prosedürlerine tabidir ve derecelendirme işlevlerinin yerine getirilmesinde ISO standartları, 17025 ve 24016'ya uymayı taahhüt eder. Bu nedenle ne JTR ne de Çalışanları, diğer derecelendirme ve tanımlama yöntemlerinin uygulanmasından veya IDC Kural Kitabı, CIBJO Elmas Kitabı veya ISO standartları 17025 ve 24016'da belirtilenden farklı bir rehberlik altında inceleme yapan gemologların subjektif yargılarından kaynaklanabilecek herhangi bir tutarsızlıktan sorumlu tutulamaz. Bir Raporda yansıtılan analizin Müşterinin beklediği analizden sapması durumunda ne JTR ne de personelinin hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

JTR bağımsız bir laboratuvar olarak faaliyet göstermektedir ve bir Ürünün satışı veya satın alınmasında herhangi bir mali çıkarı bulunmamaktadır. JTR, Ürünü satın almayı veya değiştirmeyi kabul etmez ve bir JTR Raporu hiçbir durumda ve hiçbir koşulda Ürünü satın alma veya değiştirme çabası olarak yorumlanamaz veya değerlendirilemez. Ayrıca herhangi bir JTR raporu, herhangi bir şekilde, söz konusu Ürüne paha biçme değerlendirmesi olarak yorumlanmamalıdır.

JTR, yayınladığı tüm Raporlar ile ilgili olarak bağımsız bir şekilde hareket eder ve JTR'nin hiçbir yöneticisinin (i) Ürünü ibraz edenin şahsın üzerinde ve/veya (ii) Sözleşmede doğrudan veya dolaylı herhangi bir mali veya maddi menfaati yoktur.

Lazer Yazım, bir Ürünün kimliğini, kalitesini, kökenini veya kaynağını garanti etmez. Müşteri, bir Lazer Yazımın, ağırlıkta veya diğer parametrelerde herhangi bir değişiklik olmaksızın cilalama yoluyla kolayca kaldırılabileceğini kabul eder.

Bir JTR Rapor numarası veya bir JTR ticari markası, hizmet markası veya logosu dışında bir ticari marka, hizmet markası, logo, kelimeler, karakterler veya sembollerden oluşan yazılar yalnızca Müşteriye atfedilebilir ve JTR tarafından bir gösterge veya tespit olarak kabul edilemez.Müşteri bir Ürünün üzerinde bir Lazer Yazım yazılmasını talep ettiğinde, talep edilen herhangi bir ticari markayı, marka adını, hizmet markasını, logoyu, kelimeleri, karakterleri veya bu Lazer Yazımı içeren diğer sembolleri yazdırma hakkına sahip olduğunu JTR'ye beyan eder. Müşteri, bu bağlamda JTR'ye karşı yapılan herhangi bir iddiaya karşı JTR'yi tazmin edecek ve JTR'yi sorumluluktan ari tutacaktır.

JTR, belirli bir amaca uygunluk, satılabilirlik ve ihlal etmemeye ilişkin zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm açık, zımni ve yasal garantileri reddeder. Müşteri ayrıca, JTR'nin web sitesinde veya JTR'nin bilgilendirme veya tanıtım materyallerinde yer alan veya JTR tarafından sözlü olarak iletilen hiçbir bilginin JTR tarafından bir beyan veya garanti olarak kabul edilmeyeceğini kabul eder. Müşteri, işbu Sözleşmeyi herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından herhangi bir garanti veya beyana dayanarak imzalamadığını kabul eder.

Yukarıdaki sınırlamaların her biri ve – eğer mümkünse – JTR'nin Hizmetleri ile bağlantılı olarak kararlaştırılan diğer sınırlamalar hem Raporun hazırlandığı Müşteriyi hem de Raporun veya Ürünün sunulduğu diğer tüm kişileri kapsar.

11. Fikri Mülkiyet

11.1 Müşteri, Lazer Yazımlara, Makbuzlara ve Raporlara ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Haklarının JTR'nin ve/veya varsa bölümlerinin ve/veya yan kuruluşlarının yegâne ve münhasır mülkü olduğunu ve öyle kalacağını kabul ve beyan eder. Genel Hüküm ve Koşullardaki hiçbir şey, Müşteriye Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin herhangi bir lisans, hak, unvan veya menfaat verilmesi veya daha sonra verileceği taahhüdü olarak yorumlanamaz. Müşteri, Fikri Mülkiyet Haklarının herhangi birinde veya bunların herhangi bir kaydında herhangi bir mülkiyete sahip olduğunu hiçbir şekilde beyan edemez.

11.2 Müşteri, JTR'nin Fikri Mülkiyet Haklarına tamamen saygı göstermeyi taahhüt eder. Müşterinin, JTR'nin önceden yazılı izni olmaksızın Fikri Mülkiyet Haklarını kullanmasına izin verilmez. Müşteri, JTR'nin herhangi bir Fikri Mülkiyet Haklarına veya bunların herhangi bir kısmına, bir ticari marka, patent, tasarım veya JTR'nin diğer Fikri Mülkiyet Hakları olarak başvurmamayı veya tescil ettirmemeyi taahhüt eder.

12. Radyoaktif Ürünler, Tamamen veya Kısmen Olan Ham Elmaslar – JTR’nin Yasalara Uyumu

12.1 Müşteri, belirli resmi/düzenleyici kurumların, komitelerin ve kuruluşların radyoaktif Ürünlerin işlenmesine ilişkin standartları düzenlediğini, lisansladığını ve belirlediğini ve JTR'nin bu tür tüm düzenlemelere uymaya çalıştığını kabul eder. JTR'nin bir Ürünün izin verilen standartları aşan belirli bir radyoaktivite düzeyine sahip olduğunu belirlemesi durumunda, JTR Müşteriyi bu konuda bilgilendirecek ve JTR, geçerli düzenleyici kurumların gerekliliklerine uymaya çalışmak dahil olmak üzere ışınlanmış ürünleri işlemek için geçerli prosedürlerini izleyecektir.

12.2 Müşteri, aşırı düzeyde radyoaktiviteye sahip olan bir ürünü JTR'nin Müşteriye iadesine izin vermeyebileceğini ve JTR'nin radyoaktif Ürünleri almaya yetkili bir kuruluşa devretmek zorunda kalabileceğini ve JTR'nin Ürün ile ilgili olarak başka hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacağını kabul eder.

12.3 Buna ek olarak, Müşteri, Ürünü gerekli Kimberley süreç belgelerine uygun olarak JTR'ye göndermediği ve/veya Müşteri'nin bunu yaptığı takdirde, JTR'nin tam veya kısmen ham olan bir elması Müşteriye iade etmesine izin verilmeyebileceğini kabul ve beyan eder. Böyle bir durumda JTR, Ürünü uygun resmi kuruma bildirmek ve teslim etmekle yükümlü olabilir. Ancak JTR'nin bu Ürün ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır. Müşterinin bu tür bir bildirimi ve/veya Ürünü aldığında tek rücu hakkı hükümet veya ilgili ticari kuruluştur. Müşteri ayrıca, bu tür bir bildirimin sonuçlarından ve söz konusu Ürünün hükümete veya ticari kuruluşa tesliminden dolayı JTR'yi ve JTR Çalışanlarını sorumluluktan ari tutmayı ve/veya tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

12.4 Ayrıca, JTR'nin herhangi bir Ürün ile ilgili diğer herhangi bir yasa, yönetmelik veya mahkeme kararına uyması, bu Sözleşmenin (veya başka herhangi bir sözleşmenin) JTR tarafından ihlal edildiği anlamına gelemez.

12.5 JTR'ye iletilen radyoaktif bir ürüne maruz kalmaktan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, maliyet ve/veya masraf için JTR'nin ve JTR Çalışanlarının sorumluluğu, JTR tarafından verilen Hizmetler ile bağlantılı olarak almaya hak kazandığı ücretle sınırlı olacaktır.

13. İşlem Görmüş Ürünler

13.1 JTR, Ürünün doğal, sentetik veya karışık menşeli olup olmadığını veya işlenmiş olup olmadığını belirlemek için kimyasal analiz veya diğer lazer ablasyon teknikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere testleri, Hizmetlerin bir parçası olarak, bu tür testler Müşteri tarafından talep edilmemiş olsa dahi, uygulayabilir.

13.2 JTR, tamamen kendi takdiriyle Müşteri Hizmetlerin bir parçası olarak böyle bir Lazer Yazımı talep etmemiş olsa bile, JTR'nin sentetik, işlenmiş olduğunu düşündüğü herhangi bir Ürün üzerine, bu tür JTR testinin sonuçlarını belirten bir Lazer Yazım ekleyebilir ve Müşteri, bu tür herhangi bir Lazer Yazım için ödeme yapmayı kabul eder.

13.3 Müşteri, JTR'ye bir Ürün gönderdiğinde bu Ürünün sentetik olduğunu veya işlendiğini JTR'ye yazılı olarak açıklamazsa, JTR, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, kolluk kuvvetlerine, Dünya Pırlanta Borsaları Federasyonu (WFDB), herhangi bir yerel borsaya veya uygun resmi veya ticari kuruluşlara  bildirimde bulunabilir ve ilgili kurum veya kuruluşun talebi üzerine, Ürünü daha ileri tetkik ve incelemeler için saklayabilir veya yetkili kurum ya da kuruluşlara teslim edebilir. Böyle bir durumda, Müşterinin muhatabı ilgili resmi veya ticari kurum ya da kuruluştur. Müşteri, bu tür bir bildirimin sonuçlarından ve söz konusu Ürünün resmi veya ticari kuruluşa tesliminden dolayı JTR'yi ve JTR Çalışanlarını sorumluluktan ari tuttuğunu ve herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

13.4 Müşteri, JTR'ye bir Ürün gönderdiğinde bu Ürünün sentetik olduğunu veya işlendiğini JTR'ye yazılı olarak açıklamazsa, JTR tamamen kendi takdirine bağlı olarak Ürünün sentetik veya işlenmiş olup olmadığını belirlemek için JTR'nin o sırada geçerli olan ücret politikasına uygun olarak Müşteriden bir ücret talep edebilir. Müşteri bu tür tüm ücretleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. JTR, kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman bu tür ücretleri belirleme yöntemini değiştirebilir. Müşterinin talebi üzerine JTR, Müşteriye bu tür testler için o sırada geçerli olan ücretleri ve ücret çizelgesi sunacaktır. Ürünün sentetik veya işlenmiş olduğu Müşteri tarafından beyan edilmediği durumlarda Müşteri, JTR ve JTR personelini ve üçüncü şahısların ürünün sentetik veya işlenmiş olması ile ilgili taleplerinden dolayı sorumluluktan ari tutacağını ve oluşabilecek her türlü bir zarar, tazminat, yükümlülük, maliyet ve avukatlık ücretleri dahil masrafı JTR'ye ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

13.5 Müşteri, JTR tarafından Ürünleri test etmek için kullanılan tekniklerin ve teknolojinin sürekli olarak geliştiğini ve belirli öznel unsurlar içerdiğini kabul eder. Sonuç olarak, bir Ürünün JTR'nin o sırada mevcut teknikleri ve teknolojisi kullanılarak işlenip işlenmediğini belirlemek her durumda mümkün olmayabilir ve JTR bu konuda Müşteriye herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. JTR, bir Ürünün işlenip işlenmediğini tespit edememesi veya JTR'nin bir Ürünün işlendiğine ilişkin hatalı tespiti nedeniyle Müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

14. Kolluk Kuvvetleri Talepleri ve İkame Mülkiyet İddiaları

Müşteri, belirli Hizmetlerin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak JTR'nin bir Ürünün detaylarını açıklayabileceğini kabul eder. Müşteri ayrıca, üçüncü kişilerce belirli bir Ürünün çalındığına veya zaman zaman yerel ve/veya uluslararası kolluk kuvvetlerinin ya da kurumların özel ilgisini çektiğine dair bildirimi JTR'ye sağlanabileceğini kabul eder. JTR, bu tür bir bildirime konu olan Ürüne benzer bir yapıya sahip bir Ürünü kolluk kuvvetlerinden veya üçüncü bir taraftan alırsa, bu Sözleşmede aksini hüküm bulunsa dahi, JTR, böyle bir Ürün ve ilgili kolluk kuvvetlerini ve/veya mülkiyet iddiasıyla alakalı olarak ilgili üçüncü kişiyi bilgilendirme hakkına sahiptir. JTR, bir kanun uygulayıcı kurumdan gelen tüm taleplere ve JTR üzerinde yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemenin söz konusu Ürünün mülkiyeti, elde tutulması veya diğer tasarrufları ile ilgili emir veya direktiflerine uyacaktır. JTR, Müşterinin ürününü, adını ve adresini kolluk kuvvetlerine verebilir.

JTR, Müşteri’ye veya ilgili üçüncü kişiye Ürünü elden çıkarması veya iade etmesi ile ilgili olarak kolluk kuvvetlerinden, mahkeme emri veya direktif almasını talep edebilir. JTR'nin bir kolluk kuvveti, mahkeme emri veya direktifinden gelen herhangi bir talebe uyması veya bu Bölüm kapsamındaki eylemleriyle bağlantılı olarak Müşteriye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu Bölümdeki şartlar, bu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

15. Devir

15.1 Müşteri, JTR'nin yazılı izni olmaksızın bu Sözleşme (ve Müşteri ile JTR arasındaki bu ve diğer herhangi bir sözleşme) kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğünü kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez.

15.2 JTR sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen  devretme hakkına sahiptir.

16. Mücbir Sebep

JTR, Mücbir Sebep durumunda Müşteri'ye karşı ibraz edilen herhangi bir yükümlülüğü yasal olarak yerine getirmekle yükümlü olmayacaktır. JTR, Mücbir Sebep oluşturan durumun hesaplanamaz ve öngörülemeyen niteliğini kanıtlamakla yükümlü değildir. Mücbir Sebep durumunda, JTR'nin yükümlülükleri askıya alınacaktır. Böyle bir durumda, Taraflar bir Mücbir Sebebin sonuçlarını hafifletmek için tüm makul çabayı göstereceklerdir. Mücbir Sebebin 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde JTR, Müşteriye herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmadan ve herhangi bir yargı müdahalesi olmaksızın Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

17. İyi Niyet

Taraflar, Sözleşmenin (ve Müşteri ile JTR arasındaki diğer herhangi bir sözleşmenin) yürütülmesi veya ifasında azami iyi niyet ile hareket edeceklerini beyan ederler.

18. Genel Hüküm ve Koşullarda Değişiklikler

JTR, Genel Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Müşteriye yazılı olarak bildiriminden bir (1) ay sonra yürürlüğe girer. Müşteri, Genel Hüküm ve Koşullarda yapılan değişiklikleri kabul etmek istemezse, bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihe kadar JTR ile olan sözleşme ilişkisini taahhütlü mektupla feshetme hakkına sahip olacaktır. Değişiklikler şirket internet sitesinden duyurulacaktır. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra, Müşteri JTR ile çalışmaya devam etmesi halinde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

19. Bölünebilirlik ve Geçersizlik

19.1 Bu Sözleşmenin hükümlerinden birinin (veya herhangi bir bölümünün) herhangi bir yetkili mahkeme veya kurum tarafından geçersiz kılınması veya uygulanamaz olması durumunda, bu Sözleşmenin tamamı (veya kalan kısmı) tam olarak yürürlükte kalacaktır. Böyle bir durumda taraflar, söz konusu hükmün, taraflar arasındaki başlangıçtaki hak ve yükümlülükler dengesini mümkün olan en yakın ölçüde yeniden sağlayan farklı bir hükümle değiştirmek amacıyla iyi niyetle müzakere edeceklerdir.

19.2 Müşteri, bu Hüküm ve Koşulların hükümlerinde yer alan yükümlülüklerin herhangi birinin bir mahkeme veya başka bir yetkili makam tarafından yürürlükteki yasalar kapsamında geçersiz olduğu, bu geçersizliği ilgili sözleşme hükümlerinin kısmı olarak iptali, ya da değiştirilmesinin yeterli olduğu hallerde, ilgili hükümlerin geçerli olabilmesi için uygun kısmi iptal ya da değişiklikler uygulanarak söz konusu hükümler geçerli hale getirilecektir.

20. Geçerli Kanun ve yetkili mahkemeler

20.1 İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Türk hukukunun kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.  

20.2 Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar; İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla ISTAC nezdinde çözümlenecektir. Tahkim dili Türkçe olacaktır. Tahkim yeri İstanbul/Türkiye’dir. Hakem Sayısının ISTAC Kurallarında Öngörüldüğü Şekilde uygulanacaktır. Acil Durum Hakemine İlişkin Kurallar uygulanmaz